Ordlista

Ord/förkortning

Betydelse

AML

Se Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

CHEP

CHEP is the global leader in pallet and container pooling services serving many of the world’s largest companies.

CMR

Konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg.

CMR-fraktsedel

Fraktsedel som används vid internationella transport på väg.

COMBITERMS

I samband med praktiskt taget varje internationell varutransaktion uppstår kostnader som skall bäras av antingen säljaren eller köparen. Combiterms kombinerar klausulerna i Incoterms med ett överskådligt, dataanpassat system för fördelningen av kostnaderna mellan säljare och köpare.

Djupfrysningsbyrån

Vi är den svenska branschorganisationen för företag som tillverkar, lagrar, transporterar och säljer djupfrysta livsmedel liksom utrustning för hantering av djupfrysta livsmedel.

DNV pallar

Den Norkse Veritas (DNVs) sidor om lastpallar.

ECR

Efficient Consumer Response. ECR används för att samordna olika aspekter på varuflödet, från produktion till konsument. När handel och leverantörer arbetar tillsammans kan onödiga kostnader drivas ur värdekedjan.

Förpackningsguiden för dagligvaror

Riktlinjer som underlättar vid utformning och design av nya förpackningar eller justering av existerande.

GS1

Världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden. Hjärtat i verksamheten är GS1-systemet som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt.

INCOTERMS

Incoterms är ett regelverk för internationella leveransvillkor som ges ut av ICC (Internationell Chamber of Commerce). Dessa regler beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd.

Jordbruksverket Växtskyddet

Växtskyddsenheten arbetar med att minska jordbrukets negativa inverkan på miljön och hälsan vid användning av bekämpningsmedel.

Köplagen (1990:931)    

Svenska lag gällande vid köp av lös egendom.

Kyltekniska föreningen

Svenska Kyltekniska Föreningen är en ideell teknisk förening som arbetar för kyl- och värmepumpteknikens och därmed medlemmarnas utveckling.

LIVSFS

Livsmedelsverkets författningssamling

MSBMyndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

NSAB 2000

NSAB 2000 är Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, vilka tillsammans med andra internationella konventioner och nationell lagstiftning reglerar formen för transportörens, speditörens och uppdragsgivarens ansvar, rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och tredje part.

Pallöverföringssystem (PÖS)

Speditörers/transportörers pallöverföringstjänster inom Sverige för hantera och förenkla hantering av returpallar. DHL, Schenker, Bring

PAREBO

Licensierade Pallreparatörers Branschorganisation med syfte att arbeta för att kvalitén på EUR-pallen upprätthålls. Referensorgan gällande regelverk för reparation och sortering av EUR-pallar

PÖS

Se Pallöverföringssystem

SIS

Svenska Standardiseringsinstitutet/Swedish Standards Institute

SIS SS EN13698-1

Svensk standard för Lastpallar - EUR-pall - Europeisk bytespall 8 x 12

SIS SS EN ISO18613

Svensk standard för Lastpallar - EUR-pall - Reparation

SLV

Livsmedelsverket

SRS

Svensk Retursystem AB

SRV

Svenska Räddningsverket, har blivit en del av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

TYA

Ursrungligen Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn med mål att aktivt bidrar till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status för ökad produktivitet och lönsamhet i företagen.

UIC Kodex 435-2

Den internationella järnvägsunionens bestämmelser lastpallar - EUR-pall - Europeisk bytespall 8 x 12

UIC Kodex 435-4

Den internationella järnvägsunionens bestämmelser lastpallar - EUR-pall - Reparation